Regulamin usługi Poczta.rze.pl

Poczta w Podkarpackim Serwisie Gospodarczym (Poczta.rze.pl) jest udostępniana przez Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów, zwany dalej CPB na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed założeniem konta pocztowego należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

 1. W Podkarpackim Serwisie Gospodarczym prowadzonym przez Centrum Promocji Biznesu można założyć i korzystać odpłatnie z kont pocztowych w domenach:
  • @rze.pl,
  • @podkarpacie.com,
  • @podkarpacie.com.pl,
  • @podkarpackie.com,
  • @podkarpackie.com.pl.
 2. Pojemność konta jest ograniczona i wynosi 200MB. Wielkość pojedynczej przesyłki (list plus załącznik) nie może przekraczać 25 MB.
 3. Z konta można korzystać za pomocą:
  1. systemu pocztowego pod adresem
  2. programu pocztowego obsługującego protokół POP3.
 4. Konto zakładane jest w ciągu 24 godzin po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://rze.pl/poczta.html.
 5. W ciągu 7 dni od założenia konta wystawiana jest faktura
 6. Informacje niezbędne do korzystania z konta wysyłane są na pomocniczy adres e-mail podany podczas procedury rejestracyjnej.
 7. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. zgadza się na przetwarzanie tych danych osobowych w celu niezbędnym do korzystania z serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane są szczególnie chronione i traktowane jako poufne. Wgląd do nich ma wyłącznie właściciel serwisu i upoważnieni współpracownicy.
 8. Płatności
  1. Opłata za usługę Poczta.rze.pl ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach Podkarpackiego Serwisu Gospodarczego rze.pl, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  2. Płatność za usługę Poczta.rze.pl rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. CPB zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach Podkarpackiego Serwisu Gospodarczego rze.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi poczta.rze.pl w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi po otrzymaniu faktury drogą pocztową.
  5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane podczas rejestracji konta.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego.
 10. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez CPB danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi Poczta.rze.pl jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta pocztowego tego Użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. nierozsyłania z konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php
  5. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://rze.pl/art,4,regulamin.html i zapoznawania się z nimi.
 12. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody CPB, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z płatnych kont pocztowych w systemie Poczta.rze.pl, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.
 13. Wiarygodność kont pocztowych systemu Poczta.rze.pl nie jest kontrolowana przez CPB.
 14. Stosowane przez CPB nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 15. CPB nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników,
  3. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,
  4. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  5. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  6. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
  7. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 16. CPB zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  1. okresowego wyłączania systemu Poczta.rze.pl bez uprzedniego powiadomienia,
  2. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu,
  3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach Poczta.rze.pl,
  4. zablokowania na serwerach Poczta.rze.pl nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników Poczta.rze.pl przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego w rze.pl na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia Regulaminu Poczta.rze.pl
 17. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez CPB uznane za niepożądane, CPB może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 18. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. W tym wypadku opłata abonamentowa nie jest zwracana.
 19. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Poczta.rze.pl niniejszego regulaminu należy kierować na adres admin@rze.pl.
 20. Tryb i sposób składania reklamacji:
  1. Każdemu Użytkownikowi Poczta.rze.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem poczty.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres admin@rze.pl lub listownie na adres: Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów
  3. CPB rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. CPB zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 20c w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od CPB (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). CPB ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 21. CPB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 22. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom w portalu rze.pl pod adresem http://rze.pl/art,4,regulamin.html
Piątek, 18 lutego 2011 r.

PROMOWANE FIRMY

IQ-B s.c. J. Wysocki, A. Pudło
Budownictwo, Budownictwo
Instalacje
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku - zajęcia praktyczne, ku . . .
Edukacja
Szkolenia, szkoła dla dorosłych
ARKATEC Sp. z o.o. - Instalacje elektryczne, systemy klimatyzacyjne po . . .
Budownictwo
Instalacje elektryczne
FULL-MARKET Spółka Jawna
Odzież, obuwie, tekstylia
Wielobranżowe Centrum Handlowe, Wynajem lokali
GEORES Sp. z o.o.
Budownictwo, Nieruchomości
Usługi geodezyjno-kartograficzne, usługi katastralne

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31.03.2022 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 Uczestników Projektu, zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]

PARTNERZY

i6cdbi