Po bezpłatnym szkoleniu - lepsza praca. Trwa rekrutacja do projektu!

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. To kompleksowa DARMOWA pomoc dla mieszkańców Podkarpacia, którzy są w wieku 29+, są bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy lub pozostające bez zatrudnienia oraz mają niskie kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach. Obecnie trwa nabór do kolejnej grupy, który potrwa do 16 października, ale nawet jeśli przegapisz ten termin - nic straconego. Zapisy mają charakter ciągły. Terminy naborów do projektu są na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności na stronie www.lepszapraca.rze.pl

O projekcie

Projekt "Wyższe kwalifikacje – lepsza praca" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Jego wartość to prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 1,8 mln zł. Potrwa on do 30 września 2018 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 uczestników, w tym 40 kobiet, zamieszkujących województwo podkarpackie przez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do końca września 2018 roku.

Wspomniana aktywizacja polega na poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, uczestnictwie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych. Ostatnim elementem są zagwarantowane staże zawodowe.

Dla pracodawcy!

Mamy propozycję nie tylko dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, ale i dla pracodawców. Współpraca polegałaby na organizacji miejsc odbywania stażu dla uczestników projektu. Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Promocji Biznesu a pracodawcą poprzedzonej złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do biura projektu (Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów). Ze środków projektu CPB pokrywa koszty wynagrodzenia dla stażysty, koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego! Wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez CPB.

Przypominamy!

Udział w projekcie dla osób w wieku 29+, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia oraz mających niskie kwalifikacje zawodowe jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w projekcie: osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkujące na obszarach wiejskich, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł, kobiety, z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat)

W projekcie nie mogą wziąć udziału: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS, osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje na stronie www.lepszapraca.rze.pl

Środa, 11 października 2017 r.

PROMOWANE FIRMY

Firma "INFOGAL" - Tachografy Rzeszów, Legalizacja, Odczyty, Tachograf . . .
Motoryzacja, Informatyka
Tachografy, odczyty tachografów Rzeszów
HOTEL I RESTAURACJA STARY MŁYN
Hotele, gastronomia, Hotele, gastronomia
Hotel, restauracja
Firma Usługowo-Handlowa TEHABEX
Transport, spedycja, Artykuły i usługi przemysłowe
Transport
WIDAMID Sp. z o.o.
Handel hurtowy i detaliczny art. spożywczych
Fabryka Mebli MEBLOSYSTEM
Produkcja mebli, handel, usługi

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31.03.2022 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 Uczestników Projektu, zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]

PARTNERZY

xg7gtf